Składki członkowskie

UWAGA NOWY REGULAMIN SKŁADEK
OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2018
 R. (kliknij w komunikat)

--
Do końca roku 2017 obowiązuje poprzednia wersja regulaminu:

W maju 2011 roku, Walne Zebranie OFOP, po wielu dyskusjach i uwzględnieniu opinii, sugestii i próśb organizacji członkowksich i takich, które chciały/chcą przystąpić do Federacji zmieniło wysokość składek członkowskich. Obecnie roczna składka wynosi:

1. 20 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem do 20 000 złotych poprzedniego roku;
2. 100 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem od 20 001 złotych do 100 000 złotych poprzedniego roku;
3. 250 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem od 100 001 złotych do 500 000 złotych poprzedniego roku;
4. 350 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółemod 500 001 złotych do 1 000 000 złotych poprzedniego roku;
5. 500 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem od 1 000 001 złotych do 2 000 000 złotych poprzedniego roku;
6. 750 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem ponad 2 000 001 złotych poprzedniego roku.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto nr 30 1090 2590 0000 0001 3003 3874  (Bank Zachodni WBK)

Kontakt w sprawie składek: [email protected]

A oto:
Regulamin składek członkowskich Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania Nr 11/2011) obowiązujący od 1 stycznia 2012 roku

Część 1.
Postanowienia ogólne

 1. Każda organizacja członkowska, przystępując do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, zwanej dalej OFOP, zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich zgodnie z przyjętym przez Walne Zebranie OFOP regulaminem.
 2. Nieopłacanie składek członkowskich przez 3 lata może być jedną z przyczyn usunięcia organizacji członkowskiej z OFOP.
 3. Regulamin stanowi załącznik do Deklaracji członka zwyczajnego OFOP, jest także dostępny na stronie internetowej OFOP.
 4. O wysokości składki decyduje Walne Zebranie OFOP w drodze uchwały.
 5. O sposobie i warunkach opłacania składek członkowskich decyduje Zarząd OFOP w drodze uchwały.
 6. Dokumentację związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi Dyrektor biura OFOP lub wyznaczona przez niego osoba.
 7. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego opłacania składek członkowskich podejmuje Zarząd OFOP w drodze uchwały.
 8. Wszystkie prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek członkowskich muszą być przedstawione Zarządowi na piśmie wraz z dokładnym uzasadnieniem i podpisane przez osoby reprezentujące organizację członkowską zgodnie z jej statutem.
 9. Lista organizacji członkowskich zawieszonych z powodu nieopłacenia składek członkowskich jest przedstawiana przez Zarząd podczas corocznego Walnego Zebrania OFOP, na którym udzielane jest – na wniosek Komisji Rewizyjnej OFOP – absolutorium z wykonania budżetu.

Część 2.
Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania

 1. O wysokości składki członkowskiej decyduje Walne Zebranie Członków.
 2. Składka członkowska opłacana jest za cały rok z góry do końca drugiego kwartału roku kalendarzowego lub w dwóch równych ratach: do końca czerwca pierwsza rata i do końca roku druga rata.
 3. Organizacji członkowskiej wpłacającej całą składkę do końca czerwca, przysługuje zniżka w wysokości 20%. Decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie OFOP.
 4. Każda organizacja członkowska w Deklaracji członka zwyczajnego OFOP wskazuje osobę odpowiedzialną za kontakty z OFOP w sprawie składek członkowskich.
 5. Dwa razy w roku, na początku kwietnia i listopada, Biuro OFOP wysyła każdej organizacji członkowskiej via e-mail stan opłacania przez nią składek członkowskich.
 6. W przypadku zalegania przez organizację członkowską ze składkami za 3 lata rozpoczyna się wobec organizacji postępowanie windykacyjne.
 7. Za windykację składek członkowskich odpowiada Dyrektor biura lub osoba przez niego wyznaczona, którzy na bieżąco informują Zarząd OFOP o sytuacji opłacania składek przez organizacje członkowskie.
 8. Postępowanie windykacyjne rozpoczyna się od poinformowania organizacji listem poleconym o wysokości zaległości na rzecz OFOP, przewidywanych konsekwencjach oraz o możliwościach spłaty zadłużenia.
 9. Jeżeli w ciągu 60 dni od daty wysłania listu, o którym mowa w cz. 2 pkt 9, organizacja wezwana do spłaty zadłużenia nie wystosuje do Zarządu OFOP pisma w sprawie ani nie rozpocznie spłaty zadłużenia w formie zaproponowanej w liście, Zarząd OFOP podejmie uchwałę o zawieszeniu członkostwa tej organizacji w OFOP.

Załączniki:

- Podział składek dla organizacji ze względu na wielkość przychodu.
- Deklaracja członka zwyczajnego OFOP
- Deklaracja członka wspierającego OFOP.

Część 3.
Obowiązek opłacenia pierwszej składki członkowskiej

 1. Obowiązek opłacenia składki rocznej w pełnej wysokości spoczywa na tych organizacjach,które zostały przyjęte w poczet członków do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Do zasad opłacania składki stosuje się odpowiednio przepisy cz. 2 pkt 2.
 2. Organizacje, które zostały przyjęte w poczet członków OFOP pomiędzy 1 lipca a 31 grudnia,płacą połowę składki rocznej w jednej racie.
 3. Każda organizacja nowoprzyjęta do OFOP jest zobowiązana wpłacić należną składkę w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji Zarządu OFOP o przyjęciu w poczet członków OFOP.
 4. Nieopłacenie pierwszej składki członkowskiej w obowiązującym terminie skutkuje automatycznym wykluczeniem członkostwa organizacji w OFOP.
   

Część 4.
Odstępstwa od zwyczajnego trybu opłacania składek członkowskich

 

 1. W wyjątkowych sytuacjach organizacja może wystąpić do Zarządu OFOP z wnioskiem o opłacenie części składki członkowskiej w formie rzeczowej lub usługowej, przydatnej w pracy Biura OFOP. Wniosek taki powinien być rzetelnie uzasadniony.
 2. Uiszczenie składki w formie niepieniężnej nie może przekroczyć wartości 40% rocznej składki członkowskiej.
 3. O przydatności dla biura OFOP zaoferowanych darów lub usług decyduje Dyrektor biura lub osoba przez niego wyznaczona.
 4. Dyrektor biura lub wyznaczona przez niego osoba wycenia zaproponowane dary lub usługi.
 5. Organizacja członkowska korzystająca z tej formy uiszczenia składek podpisuje z OFOP umowę darowizny, której kopia przechowywana jest w dokumentach związanych z opłacaniem składek członkowskich.
 6. Organizacja członkowska dostarcza dary we własnym zakresie i na własny koszt do Biura OFOP w terminie ustalonym z Dyrektorem biura lub osobą przez niego wyznaczoną.
 7. Spłata części rocznej składki członkowskiej w formie rzeczowej lub usługowej może mieć miejsce w przypadku jednej organizacji nie częściej, niż raz na dwa lata
 8. W wyjątkowych sytuacjach organizacja członkowska może się starać o spłatę zadłużenia w ratach. W takich sytuacjach wymagana jest pisemna prośba organizacji do Zarządu OFOP, wraz z rzetelnym uzasadnieniem. Zarząd OFOP podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba organizacji zostanie uwzględniona.
 9. Spłata zadłużenia w ratach nie zawiesza obowiązku terminowego opłacania bieżących składek członkowskich.

Część 5.
Ponowne przyjęcie do OFOP

 1. Organizacja członkowska usunięta z OFOP z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie.
 2. Warunkiem ponownego przyjęcia do OFOP jest uiszczenie 50% zaległych składek członkowskich w formie pieniężnej.

***************

Składki członkowskie należy wpłacać na konto nr 30 1090 2590 0000 0001 3003 3874  (Bank Zachodni WBK)

Kontakt w sprawie składek: [email protected]