Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa

Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa (KSTP) została powołana przez Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (KK NSRO) 25 czerwca 2010 r. z inicjatywy Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego działającej przy komitecie. Jej celem jest zapewnienie w okresie programowania 2007-2013 realizacji zasady partnerstwa poprzez wzmocnienie partnerów społeczno-gospodarczych oraz mechanizmów współpracy pomiędzy nimi w programowaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji praktyk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich w realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na wszystkich szczeblach wdrażania. Sieć ma zapewnić partnerom społeczno-ekonomicznym, w tym organizacjom pozarządowym, realne wsparcie merytoryczne i organizacyjne, co przełoży się na ich większą skuteczność w komitetach monitorujących oraz szybszą eliminację problemów, jakie występują we wdrażaniu funduszy europejskich.

Justyna Szambelan - Sekretariat KSTP w OFOP:
mail: [email protected], tel. (022) 115 60 21 (pon, śr, czw)

Rola organizacji pozarządowych w nowym systemie funduszy europejskich 2014-2020 – to tytuł konferencji poświęconej  nowej perspektywie, która odbędzie się 14 września podczas VII OFIP-u.  Wstęp na konferencję dla osób zarejestrowanych będzie darmowy. W konferencji...

Do 11 lipca 2014 trwać będą robocze konsultacje projektu wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczących kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Konsultacje mają charakter roboczy ponieważ, jak informuje Ministerstwo, trwają...

Nadal można zapisywać się na XV spotkanie regionalne Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa, które odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w Rzeszowie w województwie podkarpackim (***Hotel Classic, Ul. Armi Krajowej 32, 35-327 Rzeszów)....

Kolejne, XV spotkanie regionalne Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w Rzeszowie w województwie podkarpackim (***Hotel Classic, Ul. Armi Krajowej 32, 35-327 Rzeszów).

Zapisów można dokonywać...

Kolejne spotkanie regionalne Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa odbędzie się w dniach 28-29 kwietnia 2014 r. w Zielonej...

W dniu 20 listopada Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie (z zastrzeżeniami) zaopiniowała UP i krajowe programy operacyjne. 22 listopada pozytywną opinię o Umowie Partnerstwa wydała również Krajowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Między innymi te...