Nasi sponsorzy 2010 rok

logo_pafw

Program Europejski jest finansowany ze środków Programu „Wspieranie organizacji Pozarządowych 2010 – ścieżka EURO-NGO+” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program obejmuje:

1. Działania służące wzmocnieniu merytorycznemu pozarządowych członków Komitetów Monitorujących (zwanych dalej: członkami Komitetów) nadzorujących wykorzystanie środków z Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013

2. Stały monitoring aktywności pozarządowych członków Komitetów oraz upowszechnianie wśród trzeciego sektora informacji o działalności członków Komitetów
3. współpracę z doświadczonymi sieciowymi organizacjami europejskimi, takimi jak CIVICUS, AGNA, ENNA czy CEDAG

***

Grant instytucjonalny "Koalicje Obywatelskie" w ramach programu f_batorego_logo
Instytucje Obywatelskie z Fundacji im. Stefana Batorego.

Celem programu jest wzmocnienie koalicji organizacji pozarządowych.
oraz grant na realizację projektu

„Konsultacje projektu ustawy medialnej w środowisku organizacji"

 
 
***
 
" Krajowe organizacje parasolowe - wymiana know-how
i wzmacnianie współpracy między  organizacjami w Polsce i Norewgii"

Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegie ze srodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

 
logo_mix
 
***

 

Projekt CIVIL EXCHANGE EUROPE jest finansowany przez Unię Europejską, w ramach programu Europa dla Obywateli
 
DEF_flag-logoeac-CITIZENS_PL
***
 
Od sierpnia 2010 r. OFOP prowadzi Sekretariat Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa. Działanie jest finansowane przez Unię Europejską oraz budżet krajowy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
 
PO_PT
***
 
Projekt " Przedsiębiorczość społeczna organizacji pozarządowych-od wolontariatu do rzecznictwa" realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
logo_FIO1d
***

Działania są współfinansowane również ze składek członkowskich.

pobierz sprawozdanie merytoryczne, bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową

Program obejmuje:

1)

działania służące wzmocnieniu merytorycznemu pozarządowych członków Komitetów Monitorujących (zwanych dalej: członkami Komitetów) nadzorujących wykorzystanie środków z Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013

2)

stały monitoring aktywności pozarządowych członków Komitetów oraz upowszechnianie wśród trzeciego sektora informacji o działalności członków Komitetów

3)

współpracę z doświadczonymi sieciowymi organizacjami europejskimi, takimi jak CIVICUS, AGNA, ENNA czy CEDAG

Nasi sponsorzy w 2009 roku
 

f_batorego_logo
Grant instytucjonalny "Koalicje Obywatelskie" w ramach programu
Instytucje Obywatelskie z Fundacji im. Stefana Batorego.
Celem programu jest wzmocnienie koalicji organizacji pozarządowych.
 

 

***

EUEFRR_cent-kolorW ramach Programu Europejskiego OFOP prowadzi obsługę sekretaryjną Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia/Narodową Strategię Spójności oraz organizuje sesję szkoleniową-konferencyjną dla członków Komitetów Monitorujących 2007-2013, reprezentujących partnerów społeczno-gospodarczych. Działania te są finansowane w 85% ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - POPT.03.01.00-00-002/07.

 

 

***

logo_pafwProgram Europejski jest finansowany ze środków Programu „Wspieranie organizacji Pozarządowych 2009 – ścieżka EURO-NGO+” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program obejmuje:
1. Zapewnianie pozarządowym członkom Komitetów wsparcia merytorycznego do rzetelnego wypełniania ich funkcji, obejmującego działania analityczno-badawcze;
2. Zapewnianie przedstawicielom organizacji pozarządowych aktualnych informacji na temat działalności członków Komitetów, w oparciu o monitoring ich działalności.

***

logo-sllgo frso.logoOFOP jest partnerem w projekcie "Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie.
Standardy w organizacjach pozarządowych".

Liderem projektu jest
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a drugim partnerem jest Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

 

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

logo_eea-norwaylogo-fop.diso2 logo-ffw2

 

***

LOGO-PFRONProjekt „NGO bez barier” ma na celu przełamywanie barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wykreowania wzorca organizacji pozarządowej otwartej na osoby niepełnosprawne, zarówno jako klientów, beneficjentów jak i pracowników.
Projekt „NGO bez barier” jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest przez OFOP od 1 marca do 31 grudnia 2009 roku, obejmuje szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością oraz promocję wzorca „NGO bez barier”, czyli organizacji dostępnej i otwartej na osoby niepełnosprawne, a zwłaszcza na zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnością.

***

Działania są współfinansowane również ze składek członkowskich.

sprawozdanie merytoryczne

bilans

rachunek wyników oraz informacja dodatkowa

 

 

Nasi sponsorzy w 2008 roku

Projekt edykacyjny "Etyczny wymiar własności", realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Skarbu Państwa w okresie 15 listopada 2008 r. – 31 stycznia 2009 r., w efekcie dotacji otrzymanej w ramach konkursu Ministra Skarbu Państwa pt. „Własność to odpowiedzialność” na projekty edukacyjne na temat własności prywatnej adresowane do studentów.

***

Projekt "Rzecznictwo Programu Europejskiego", obejmujący:
- zapewnianie pozarządowym członkom Komitetów wsparcia merytorycznego do rzetelnego wypełniania ich funkcji, obejmującego działania analityczno-bdawcze;
- zapewnianie przedstawicielom organizacji pozarządowych aktualnych informacji na temat działalności członków Komitetów, w oparciu o monitoring ich działalności.

logo_PAFWProjekt jest finansowany ze środków Programu Wspieranie Organizacji Pozarządowych 2008 - ścieżka EURO-NGO+ " Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 

Projekt "Monitoring działalności pozarządowych członków Komitetów Monitorujących w okresie programowania 2007-2013", obejmujący:
- monitoring aktywności, przejrzystości i etyki działania członków Komitetów; monitoring wykorzystania Funduszy Europejskich ze szczególnym uwzględnieniem procedury konkursowej i równego traktowania wszystkich grup beneficjentów, w tym organizacji pozarządowych; monitoring procesu przekazywania informacji zwrotnych do środowiska pozarządowego, w razie potrzeby - interwencje.
- działania popularyzujące wiedzę o Komitetach i ich działalności, w tym m.in informowanie o działalności przedstawicieli III sektora w Komitetach; mobilizacja NGO do działań interwencyjnych w przypadku złych praktyk; poradnictwo w kontaktach organizacji z członkami Komitetów; aktualizacja "Mapy reprezentantów III sektora w Komitetach i Podkomitetach Monitorujących 2007-2013"; opracowanie raportu z działalności członków Komitetów.

f_batorego_logo

Działania zostały zaprogramowane na okres IV. 2008 - III. 2009. Projekt jest finansowany z grantu  Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Działania Strażnicze.

 

Projekt "Rzecznictwo niejedno ma imię", obejmujący:
- Pozarządowe Biuro Rzecznictwa i Interwencji - dot. monitoringu procesu tworzenia i respektowania prawa, szczególnie dotyczącego środowiska pozarządowego oraz poradnictwo i rzecznictwo;
- Monitoring obietnic wyborczych dotyczących środowiska pozarządowego - do. adekwatności obietnic wyborczych z 2005 i 2007 do działań legislacyjnych podejmowanych przez przedstawicieli władzy pochodzących z wyboru, a dotyczących środowiska prawnego organizacji pozarządowych;
- Wsparcie reprezentantów sektora pozarządowego w Komitetach i Podkomitetach Monitorujących w okresie programowania 2007 – 2013 - dot. udostępnienia przedstawicielom organizacji pozarządowych zasiadającym w Komitetach i Podkomitetach Monitorujących wykorzystanie funduszy w ramach okresu programowania 2007 – 2013 zbiorczej informacji odnośnie osób z III sektora pracujących ww. ciałach. Jest to element szerszych działań podejmowanych przez OFOP w tym obszarze.

euProjekt jest finansowany ze Środków Przejściowych 2005 "Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych", linia budżetowa: 2005/017-488.01.01.01 (operator - Fundacja Fundusz Współpracy).
 

 

***
Działania są współfinansowane również ze składek członkowskich.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami za 2008 rok

 

sprawozdanie merytoryczne
bilans, rachunek wyników

informacja dodatkowa