Władze Federacji

Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zebranie, w którym uczestniczą uprawnieni reprezentanci organizacji członkowskich.

Zgodnie ze Statutem OFOP, do kompetencji Walnego Zebrani należy m.in.:

  • uchwalanie deklaracji programowej oraz rocznych i wieloletnich programów działania Stowarzyszenia,
  • wybór Zarządu, Prezesa i Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu jawnym lub tajnym - według woli uprawnionych,
  • uchwalanie rocznego budżetu i założeń budżetowych na kolejne lata,
  • przyjmowanie sprawozdania merytorycznego Zarządu,
  • udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium z wykonania budżetu,
  • uchwalanie regulaminu płatności oraz wysokości składek członkowskich,
  • uchwalenie Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.

Kolejne dwa organy władzy w Federacji to Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Zebrania Walne (chronologicznie)

Zarząd OFOP

Komisja Rewizyjna