Rada Programowa OFOP

Skład Rady Programowej:

Piotr Frączak - przewodniczący
Henryk Wujec 
Marcin Dadel
Urszula Jaworska
Jan Jakub Wygnański

Rada Programowa OFOP jest organem eksperckim, opiniującym i doradczym OFOP. Składa się z członków honorowych OFOP. Do zadań Rady należy w szczególności 

  • Proponowanie głównych kierunków działalności OFOP 
  • Wyrażanie opinii na tematy działania trzeciego sektora 
  • Doradzanie w zakresie działań OFOP 
  • Wsparcie merytoryczne i eksperckie działań OFOP i jego członków 

Walne Zebranie powołało Radę Programową OFOP uchwałą nr 14 z dnia 12 czerwca 2015 r., zgodnie z  par. 25 pkt. 8 Statutu.