Uwagi Zespołu Ekspertów Obywateli dla Zdrowia do projektu programu współpracy

Dnia 28.09.2017 w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów Obywateli dla Zdrowia z przedstawicielami Zespołu ds. Programu Współpracy (Kinga Polubicka, Ewa Rybus-Tołłoczko). Zaprezentowane zostały dotychczasowe prace nad projektem Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi. Eksperci zapoznali się z informacjami o celach i planowanym zakresie programu współpracy zgodnie z art. 5b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz aktualnym stanem prac, po czym rozpoczęła się dyskusja, podczas które zostały wypracowane:

 

GŁÓWNE POSTULATY:

  1. Nacisk na umieszczenie min. dwóch punktów w PW (a) uporządkowanie oraz opisanie przejrzystych i partnerskich relacji MZ z org. pozarządowymi, opartych na zasadach współpracy; b) zapewnienie organizacjom pozarządowym równości szans w kontaktach z MZ, zwłaszcza w obszarze współpracy finansowej).

  2. Stworzenie rady lub zespołu - różne nazwy: od Dialogu dla Zdrowia, przez bardziej związaną z organizacjami pozarządowymi po zespół ds. praw pacjenta (otwartej dla wszystkich, opartej o mianowanie przez ministra albo z wyborami do niej).

  3. Umieszczenie w każdym zespole działającym przy MZ przedstawicieli organizacji pozarządowych, aby nie zostali zamknięci w radzie z pkt 2 i marginalizowani, ale by mieli zarówno miejsce na sprawy specyficzne dla NGO jak i wpływ na konkretne tematy, warto przy tym działać w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Pacjenta

     

INNE UWAGI I PROPOZYCJE:

  1. Opracowanie gotowych rozwiązań praktycznej realizacji celów szczegółowych, w szczególności tych, które traktujemy priorytetowo.

  2. Podkreślenie istoty transparentności i sprawozdawczości organizacji współpracującymi z MZ, także w interesie samego MZ, aby miało kryteria oceny, czy organizacja reprezentuje interes pacjentów czy innych podmiotów działających komercyjnie w obszarze ochrony zdrowia.

  3. Opracowanie zasad konsultacji społecznych, bardziej szczegółowych niż te dotyczące wszystkich resortów, opisane w Regulaminie pracy Rady Ministrów.

  4. Rozważenie, czy warto postulować powołanie dedykowanego pełnomocnika, ponieważ może się to okazać przeciwskuteczne – istnieje ryzyko, że kontakty z organizacjami będą w ten sposób kanalizowane do jednej osoby.

 

Spotkanie zakończyło się zgodą, że nad Programem współpracy warto nadal pracować, a jego przyjęcie przez Ministra Zdrowia ma szansę zbudować nową jakość dialogu.