Stwórz z nami program współpracy Ministra Zdrowia z organizacjami pozarządowymi

W ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” nr POWR.05.02.00-00-0011/16 realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta ogłaszamy nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia do Zespołu ds. Programu Współpracy. 

Od maja do listopada 2017 odbędzie się 5 spotkań oraz 2 dwudniowe warsztaty, w trakcie których zostanie opracowany projekt programu współpracy z uwzględnieniem przeprowadzenia konsultacji środowiskowych. W prace zaangażowani będą także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, a wspólnie opracowany i uzgodniony projekt programu będzie spełniał wymogi z art. 5b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizacja zadania opiera się na doświadczeniu OFOP, który prowadził tą metodą prace nad programami współpracy MG, MKiDN, MS i MSiT w ramach projektu „Programy dla zmiany”.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających zwięzły opis:

 1. doświadczenia kandydata/kandydatki w obszarze współpracy z podmiotami publicznymi na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

 2. działalności reprezentowanej organizacji:

  • misji,

  • sposobu działania,

  • utrzymywania kontaktu z odbiorcami działań lub członkami reprezentowanej grupy społecznej,

  • linkiem do publicznie dostępnych sprawozdań z działalności za ostatnie dwa lata,

  • przynależności do federacji, koalicji lub sieci (opcjonalnie).

Spośród osób zgłoszonych w terminie do 3 maja 2017 r. wybierzemy sześć, z którymi zostaną podpisane umowy cywilnoprawne za wynagrodzeniem. Dbamy o jawność, przejrzystość i odpowiedzialność organizacji angażujących się we współdecydowanie o sprawach publicznych.  Dlatego do działania zaprosimy osoby, które wykażą się dostatecznym doświadczeniem, a jednocześnie reprezentują organizacje działające Jawnie, Przejrzyście, Odpowiedzialnie, czyli zgodnie z Kartą Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.

I etap: Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 3 maja br. na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać: „program współpracy”.

II etap: Z wybranymi kandydatkami/kandydatami skontaktujemy się do dnia 5 maja i zaprosimy na rozmowę do biura przy ul. Strzeleckiej 3 lok.12 w Warszawie w dniu 8 maja.

 

W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

Działania będą realizowane w ramach dwuletniego partnerskiego projektu pn. „Obywatele dla Zdrowia” prowadzonego wspólnie przez Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, OFOP i Rzecznika Praw Pacjenta. Jego celem jest rozwój dialogu społecznego pomiędzy organizacjami pacjenckimi a organami administracji publicznej – rządowej i samorządowej, w szczególności z Ministerstwem Zdrowia, w zakresie problematyki dotyczącej ochrony zdrowia.