Stanowisko OFOP ws. złagodzenia obowiązków fundacji dot. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

suszenie banknotów na sznurku

Fundacje nie powinny być traktowane bardziej rygorystycznie niż stowarzyszenia, a nawet niż przedsiębiorcy - takie stanowisko zajęła Federacja w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kliknij "Czytaj więcej...", by przeczytać pełną treść pisma skierowanego do Ministra Finansów.

PROJEKT NOWELIZACJI (LINK)

 

Stanowisko OFOP z dnia 12 maja 2017 r. 

W perspektywie planowanej nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wskazane jest, aby uczynić instytucjami obowiązanymi do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy tylko te fundacje które przyjmują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość proponowanej w nowelizacji kwoty 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji. Fundacje, które nie przyjmują wpłat gotówkowych lub wpłaty poniżej 10 000 EUR byłyby zwolnione ze stosowania tej ustawy. Dzięki temu sytuacja fundacji zostałaby zrównana z sytuacją stowarzyszeń.

Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjami pozarządowymi są określone podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Nie znajduje uzasadnienia stosowanie odrębnych warunków do zbliżonego katalogu podmiotów, jakim są ww. organizacje pozarządowe, w szczególności, że fundacje podlegają tym samym obowiązkom sprawozdawczym względem organów skarbowych jak stowarzyszenia. Dodatkowo corocznie sporządzają merytoryczne sprawozdania ze swojej działalności do właściwych ministrów.

Tym bardziej nie znajduje uzasadnienia stosowanie bardziej rygorystycznych przepisów względem organizacji non-profit, jakimi są fundacje, niż w stosunku do działających w celu osiągnięcia zysku przedsiębiorców.

Należy również zauważyć, że z dniem 18 kwietnia 2017 r. przestał być aktywny dostępny na stronie GIIF bezpłatny kurs e-learningowy „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”. Jednocześnie ustawa nadal wskazuje, że instytucje obowiązane zapewniają udział pracowników, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji obowiązanej, w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków.

Zgodnie z ww. fundacje, w tym wszystkie nowopowstałe podmioty, z których zdecydowana większość oparta jest na działaniach wolontaryjnych zobligowane są do odbycia kursów na tzw. wolnym rynku, co wiąże się z nakładami finansowymi przekraczającymi początkowe budżety tych podmiotów. W rezultacie prowadzi to do zagrożenia karą pieniężną w wysokości do 750 000,00 zł - niewspółmiernego do statusu podmiotu, jakimi są fundacje.

W związku z powyższym proponuje się przyjęcie rozwiązania wskazanego we wstępie, w brzmieniu:

„Art. 2. 1. Instytucjami obowiązanymi są:

(...)

21) fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40) przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji;

22) stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji;”.

 

SKAN STANOWISKA (LINK)

Kategorie: