Przyłącz się!

Dołącz do OFOP. Działając razem jesteśmy skuteczniejsi! 

Bez względu na rodzaj i zasięg prowadzonej działalności wszyscy mamy podobne problemy: brak dostępu do informacji o grantach, problemy z procedurami dot. rozliczeń lub znalezieniem partnerów, wymianą doświadczeń, dostępem do szkoleń. Ponadto, gdy otoczenie prawne nie sprzyja naszemu rozwojowi, samodzielnie nie mamy żadnego wpływu na zmianę niekorzystnych regulacji. Pojedynczy głos organizacji nie jest dobrze słyszalny. Działając razem jesteśmy skuteczniejsi.

Przynależność do OFOP umożliwia:

  • wymianę doświadczeń,
  • znalezienie wiarygodnego partnera do projektu,
  • udział w wartościowych szkoleniach i konferencjach,
  • a przede wszystkim wsparcie merytoryczne, rzeczowe lub finansowe.

Program Członkowski "opiekuje się" organizacjami członkowskimi. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt.:

[email protected]ofop.eu, tel. 22 416 40 30

Aby zostać członkiem zwyczajnym Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, należy:

  • wypełnić Deklarację członka zwyczajnego (pobierz plik deklaracji),
  • dołączyć statut lub regulamin organizacji oraz wypis z ewidencji w przypadku stowarzyszeń zwykłych,
  • załączyć kopię uchwały lub postanowienia stosownych organów organizacji o przystąpieniu organizacji do OFOP oraz wyznaczeniu osoby reprezentującej organizację w Federacji - uwaga! to jest najważniejszy dokument!
  • załączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

Dokumenty należy przesłać na adres: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa.

Podpis pod deklaracją jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania Statutu OFOP, akceptacją Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.

Formalnie przyjęcie członka zwyczajnego oraz członka wspierającego Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
W ciągu 30 dni po otrzymaniu informacji o przyjęciu w poczet członków OFOP, organizacja starająca się o członkostwo zwyczajne jest zobowiązana do uiszczenia składki członkowskiej (por. Regulamin składek), co kończy procedurę. W przypadku nieopłacenia składki procedura przyjęcia zostaje zawieszona.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W OFOP
Wyliczenie rocznej składki członkowskiej - procedura obowiązująca od początku 2012 roku

- składka wynosi 20 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem do 20 000 złotych poprzedniego roku
- składka wynosi 100 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem od 20 000,01 złotych do 100 000 złotych poprzedniego roku;
- składka wynosi 250 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem od 100 000,01 złotych do 500 000 złotych poprzedniego roku;
- składka wynosi 350 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem od 500 000,01 złotych do 1 000 000 złotych poprzedniego roku;
- składka wynosi 500 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem od 1 000 000,01 złotych do 2 000 000 złotych poprzedniego roku;
- składka wynosi 750 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem ponad 2 000 000,01 złotych poprzedniego roku.

_____________
Składki członkowskie należy wpłacać na konto nr 30 1090 2590 0000 0001 3003 3874 (BZ WBK).